Username:  
Password:  
     
 

                           

ประกาศ สำหรับช่าง Sup Contact
การเข้า web site PowerShop data entry
http://203.146.71.12:8050/depowershop/
เรื่อง : ประกาศสำหรับช่างที่รับงานห้าง Tesco Lotus

 ประกาศ บริษัท  เพาเวอร์ชอพ จำกัด
   ฉบับ 1 ปี 2556
เรื่อง               :      การเปลี่ยนแปลงเวลาการเข้าการรับสินค้าห้าง Tesco Lotus ทั่วประเทศ
รายละเอียด   :      ช่างติดตั้งที่รับงานติดตั้งของห้าง Tesco Lotus ทุกสาขาทั่วประเทศ เปลี่ยนแปลงเวลาในการเข้ารับสินค้าที่ห้าง 
                                       จากเดิมในเวลา 9:00 น ปรับเปลี่ยนเป็นช่วงเวลา 17:30 น. ถึง 19:30 น.ของแต่ละวัน  โดยให้ประสานงานกับ
                                       เจ้าหน้าที่ after sale ของแต่ละสาขาในการรับสินค้า
กำหนดการ     :      ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2556 นี้เป็นต้นไป